Ý nghĩa "Vô Lượng Giác" là gì?

Loading...

Ý nghĩa của "Phật" chính là một người giác ngộ,là một người giác ngỗ triệt để rốt ráo viên mãn nhân sinh vũ trụ. Đối với bản thể, hiện tượng,tác dụng của nhân sinh vũ trụ,quá khứ,hiện tại,vị lai,không có gì là không giác,không có gì là mê hoặc.

"A Di Đà Phật" dịch thành tiếng Hán ý nghĩa là "Vô Lượng Giác"."Vô Lượng" chính là tận hư không khắp giới,quá khứ,hiện tại,vị lai.Dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói là thời gian và không gian.Dùng một danh hiệu để làm đại biểu cho tất cả vạn vật vô lượng vô biên trong thời gian và không gian-đó là "Vô Lượng Giác Thể" ; không có gì là không hiểu biết chính xác viên mãn,giác chứ không mê.Đây chính là ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà Phật. Vì vậy danh hiệu này chính là bản thể của vũ trụ vạn vật.

Bốn chữ "A Di Đà Phật" dịch sang tiếng Hán là "Vô Lượng Giác". "A" dịch là "Vô", "Di Đà" dịch là "Lượng", "Phật" dịch là "Giác". "Vô Lượng Giác" là đối với tất cả việc,tất cả vật, tất cả vạn pháp đều phải giác chứ k mê. Niệm câu Phật hiệu này chính là nhắc nhở chúng ta không được quên, không đc phụ bỏ những lời dạy trong kinh. Niệm Phật hiệu như vậy mới có công đức. Nếu không thì chỉ là niệm riêng rẽ câu Phật hiệu, chứ không làm cho bản thân tỉnh giác đc. Niệm Phật hiệu như vậy thì không có ích gì,chỉ là miệng làm lành mà thôi, không thể vãng sanh...
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét