Niệm Phật một câu có thể diệt được tội sanh tử 80 ức kiếp, không biết bao nhiêu thời gian là 1 kiếp?

Loading...

Hỏi: Niệm Phật một câu có thể diệt được tội sanh tử 80 ức kiếp, không biết bao nhiêu thời gian là 1 kiếp?

Đáp: Một kiếp không thể đếm bằng thời gian mà biết được, căn cứ vào Kinh giáo nói: "Có một cục đá vuông vức 40 dặm (1 dặm = 1,6 km), ở cõi trời Đao Lợi có thiên y nhẹ chừng 3 thù (gram), lấy thiên y này mỗi năm đập vào cục đá, đập đến khi nào cục đá đó tan thành bụi gọi là 1 đại kiếp. Có người tạo nhiều tội nghiệp, hoặc sát, đạo, dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, tà kiến, ngũ nghịch, bất hiếu, bài báng đại thừa. Tất cả ác nghiệp đã tạo ấy phải đọa vào địa ngục 80 ức kiếp. Nếu người niệm 1 câu Phật thì tội đọa địa ngục 80 ức kiếp đó liền bị tiêu diệt, lại được 80 ức kiếp vi diệu công đức. Nên biết pháp môn niệm Phật là nhiều căn lành nhiều phước đức.

Nếu tính về số kiếp thì 10,000 kiếp thành 1 muôn kiếp, 10 muôn kiếp thành 1 ức kiếp, từ 10 ức kiếp đến 80 ức kiếp công đức. Có người một ngày niệm 10 muôn câu A Di Đà Phật. Có người một ngày niệm được hai mươi muôn câu. Căn cứ vào Kinh A Di Đà niệm liên tục từ 1 ngày đến 7 ngày công đức vô lượng vô biên, nhờ nhiều công đức nên được vãng sanh về Tịnh Độ. Được về Tịnh độ là thành Bồ tát Bát địa, do đó mà trong kinh A Di Đà, mười phương Chư Phật đồng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Còn những người tu tạp thiện tính được từng món công đức nên gọi là ít căn lành vì nó có thể nghĩ bàn. Công đức niệm Phật rộng lớn vô biên, không phải tâm có thể nghĩ, chẳng phải miệng có thể đếm hết, nên Kinh nói không thể nghĩ bàn. Cho nên pháp Niệm Phật là nhiều căn lành, các pháp khác không thể so sánh kịp.

So sánh công đức Niệm Phật phân làm ba bậc là so sánh 1 niệm, so sánh 10 niệm và so sánh 1 ngày đến 7 ngày. Trong Quán Kinh nói: "Niệm Phật một câu diệt được tám mươi ức kiếp tội trọng sanh tử lại được 80 ức kiếp vi diệu công đức. Chỉ có 1 kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống trăm kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống ngàn kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống vạn kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống một ức kiếp cho đến 80 ức kiếp không thể đếm số, nên gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: "Người tạo tội ngũ nghịch, chê báng Kinh điển Đại Thừa, khi mạng chung niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu liền sanh về Tịnh Độ." Đây là pháp vãng sanh cho bậc hạ phẩm hạ sanh. Một niệm công đức còn vô lượng huống chi niệm 2 niệm cho đến 10 niệm.
(Trích: Luận Tịnh Độ Niệm Phật Kính - NIỆM PHẬT: Pháp môn hay nhất của Phật Giáo)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Nguyện đem công đức này,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có kẻ thấy nghe;
Đều phát lòng Bồ Đề;
Hết một báo thân này;
Sanh sang cỏi Cực Lạc.

Lời bình:
Chúng ta thường hay nghỉ như vầy: "Niệm Phật thì rất dễ, ai mà không niệm được, ngay cả một đứa bé khi biết nói ta dạy chúng niệm Phật thì chúng cũng niệm Phật được." do nghỉ thiển cận như vậy mà sanh lòng nghi hoặc; nhưng hãy thử nghỉ kỹ lại xem sao ?...
Y cứ theo các kinh điển đều có nói: nay nêu ra xem thử để chứng minh cho lời nghỉ trên có hợp không!
+ Thân người khó được
+ Phật pháp khó nghe
+ Pháp hành lại càng khó hơn. vậy khó và khó hơn là ở chổ nào ?
Tính về tuổi thọ ở các cỏi giới Đức Thế Tôn có nói: 1 ngày đêm nơi cỏi Tứ Thiên Vương = 50 năm cỏi nhân loại; 1 ngày đêm nơi cỏi Đạo Lợi thiên = 100 năm nơi cỏi nhân loại; thọ mạng của cỏi Tứ Thiên Vương là 500 năm, thọ mạng nơi cỏi Đao Lợi = 1000 năm ... Thọ mạng trung bình nơi cỏi nhân loại = 60 năm.
Ta thử dùng phép toán nhân để tính: 1 ngày đêm ở cỏi Tứ Thiên Vương = 50 năm cỏi Người. Vậy 500 năm ở cỏi Tứ Thiên Vương thì = 9.125.000 năm cỏi người và chỉ = 1 ngày đêm ở cỏi Địa ngục; tức là 1 ngày đêm ở cỏi Địa ngục dài = cả một cuộc đời của cỏi Trời Tứ Thiên Vương, cỏi Tứ Thiên Vương so với Cỏi Ta ở là quá dài rồi, nhưng chưa bằng ở Địa ngục. (rất là đáng sợ phải không quí vị ?), chưa kể khi hết vô số kiếp địa ngục chúng ta mới có dịp đầu sanh vào Ngạ quỷ, Súc sinh, sau đó mới được làm người, nhưng khi làm người thì cũng u mê ám chướng do sống quá lâu ở ác đạo. Rồi thì sao... sống vài mươi năm của kiếp người rồi lại tiếp tục đi vào ác đạo!!!... vậy hỏi thử chúng ta bao giờ mới có cơ hội mang thân người để biết dùng ngôn ngữ của loại người, trí não của loài người mà một lần xưng tán danh hiệu Đức TỪ PHỤ A DI ĐÀ ?.
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét