Thơ thiền: Niệm Phật phổ độ khắp nơi, Lợi mình lợi kẻ trời người mến thương...

Loading...

«...Niệm Phật phổ độ khắp nơi,
Lợi mình lợi kẻ trời người mến thương.
Niệm Phật lòng dạ hiền lương
Từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sanh...
Niệm Phật như kẻ thả phao,
Trôi qua khổ ải ,trần lao khỏi chìm....»

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét