Tìm kiếm trên blog

Tạ ơn Phật ! Đã Mang về chân lý Đưa Từ Bi Soi Sáng Vào Đời Một Đóa Sen Thay Cho Nghìn Lời Muốn Nói Cõi Ta Bà . Con Thấy Bớt Khổ Đ...

Tạ ơn Phật !

Loading...

Tạ ơn Phật !
Đã Mang về chân lý
Đưa Từ Bi
Soi Sáng Vào Đời
Một Đóa Sen
Thay Cho Nghìn Lời Muốn Nói
Cõi Ta Bà .
Con Thấy Bớt Khổ Đau ...!

NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
Loading...

0 nhận xét: