Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật


Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật.

Những việc xưa kia mình gây tạo nay phải nhận lấy kết quả gọi là Nghiệp Báo.
Những gì mình đang thọ hưởng hôm nay gọi là Nghiệp Quả.
Những điều thường làm cản ngăn trong đời sống của mình gọi là Nghiệp Chướng.
Mình có duyên sớm gặp Phật pháp, đọc kinh sách mau thuộc gọi là Nghiệp Căn.
Những việc mình làm mang lại kết quả khổ đau gọi là Ác Nghiệp.
Những việc mình làm mang lại kết quả hạnh phúc gọi là Thiện Nghiệp.
Những điều tốt xấu thường đến đi với mình trong cuộc sống gọi là Duyên Nghiệp.
Những điều tốt đẹp mình thọ hưởng hôm nay gọi là Phúc Nghiệp.
Những điều làm chúng ta nhung nhớ khó xa lìa gọi là Ái Nghiệp.
Những thói quen xấu nào mình đã chấm dứt được gọi là Đoạn Nghiệp.
Những điều chúng ta bắt đầu suy nghĩ nói năng hay hành động gọi là Tạo Nghiệp.
Những điều khiến mình phải khổ đau than thở trong cuộc sống gọi là Tại Nghiệp.
Những hoàn cảnh mình cảm thấy đáng thương trong cuộc sống gọi là Tội Nghiệp.
Những quả báo đến mà mình không thể nào tránh khỏi gọi là Định Nghiệp.
Những nghiệp ác chuyển thành nghiệp thiện gọi là Chuyển Nghiệp.
Những quả ác đến kỳ rơi rụng, quả thiện đến lúc chín muồi gọi là Mãn Nghiệp.
Những việc làm đen tối của mình gọi là Hắc Nghiệp.
Những việc làm trong sáng của mình gọi là Bạch Nghiệp.
Những điều mình suy nghĩ thường hướng đến sự xấu ác gọi là Vọng Nghiệp.
Những suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình mới bắt đầu gọi là Khởi Nghiệp.
Những việc mình làm, lời mình nói, ý mình nghĩ, gọi là Tam Nghiệp.
Những việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình luôn được điều phục gọi là Tu Nghiệp.
Những thành quả mình gặt hái được sau một quá trình tu học gọi là Tốt Nghiệp.
Những tai ương hoạn nạn chỉ riêng mình lãnh chịu gọi là Biệt Nghiệp.
Những tai ương hoạn nạn nhiều người cùng chung gánh chịu gọi là Cộng Nghiệp.
Những điều khiến mình phải khổ đau khốn đốn nay được rời xa gọi là Giải Nghiệp.

Thích Nguyên An
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét