Nếu mà có thật kiếp sau ...
Đời là bể khổ.

Nếu mà có thật kiếp sau
Thì mong trút hết nỗi đau kiếp này
Ông Trời cứ mãi đọa đày?
Là do kiếp trước đã vay nhiều rồi
Sống mà buồn chẳng thấy vui
Kiếp sau xin chớ làm người khổ đau
Thà làm cây sậy, cây lau
Hay làm hạt cát, bay vào không gian
Để không thấy cảnh trái ngang:
Lừa Thầy, phản bạn, dối gian tình người
Có tiền bỗng chốc lên voi
Hết tiền xuống chó, người đời rẻ khinh
Làm quan kẻ tiếp,người nghênh
Hết quan, lính tráng chẳng nhìn ngó chi
Còn duyên khối kẻ tình si
Hết duyên, buồn tẻ đi về quạnh hiu
Bạn bè thân thiết bao nhiêu
Đến khi ngả bệnh, sớm chiều chẳng ai
Tình người bạc bẽo lắm thay
Điêu ngoa, gian dối, đắng cay… miệng đời
Triệu người quen khắp mọi nơi
Hỏi rằng mấy kẻ thân chơi thật lòng?
Đến khi từ giả dương trần
Hỏi rằng mấy kẻ đưa phần mộ tang?
Đời là bể khổ trần gian
Mong cho hết kiếp vương mang hồng trần!

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.


Sưu tầm.

Cổ nhân có câu: “Sống chết có số, phú quý do Trời”. Hết thảy những phiền não của con người phần lớn đều là vì lo được và mất, hoặc canh cánh trong mình một sự tình nào đó. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên mới là cách lựa chọn tốt nhất.