Nương tựa vào Đại Nguyện Phật & Bồ Tát bạn mới tìm thấy sự an lạc...!

Nương tựa vào Đại Nguyện Phật & Bồ Tát bạn mới tìm thấy sự an lạc...!

Ở góc độ vật lý, ngôn ngữ là cần thiết cho những giao tiếp cơ bản, ví dụ: để hỏi những câu như “bạn ăn cơm chưa?”, “bạn để mấy quyển sách trong cặp vậy?” Đó là những đối đáp lấy sự kiện làm trung tâm..

Ở góc độ tâm linh, cái “KHÔNG” (trống rỗng) mới là trung tâm; suy nghĩ là cái tạo ra vấn đề, tạo ra chứng ngại. Chỉ có suy nghĩ hợp Đạo lý thì mới không gây hậu quả tiêu cực.

- Nhưng muốn thăng hoa trong Đạo lý, Bạn phải sống trong trạng thái không-có-suy-nghĩ, sống bằng tâm-Phật.

- Nếu bạn tự thấy mình cần nương tựa, hãy nương tựa vào Đại Nguyện của Phật và Bồ Tát, đừng nương tựa vào người-đời.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!

Bấm KHUYÊN DÙNG để tham gia TÙY DUYÊN trên facebook