Nương tựa vào Đại Nguyện Phật & Bồ Tát bạn mới tìm thấy sự an lạc...!
Nương tựa vào Đại Nguyện Phật & Bồ Tát bạn mới tìm thấy sự an lạc...!

Ở góc độ vật lý, ngôn ngữ là cần thiết cho những giao tiếp cơ bản, ví dụ: để hỏi những câu như “bạn ăn cơm chưa?”, “bạn để mấy quyển sách trong cặp vậy?” Đó là những đối đáp lấy sự kiện làm trung tâm..

Ở góc độ tâm linh, cái “KHÔNG” (trống rỗng) mới là trung tâm; suy nghĩ là cái tạo ra vấn đề, tạo ra chứng ngại. Chỉ có suy nghĩ hợp Đạo lý thì mới không gây hậu quả tiêu cực.

- Nhưng muốn thăng hoa trong Đạo lý, Bạn phải sống trong trạng thái không-có-suy-nghĩ, sống bằng tâm-Phật.

- Nếu bạn tự thấy mình cần nương tựa, hãy nương tựa vào Đại Nguyện của Phật và Bồ Tát, đừng nương tựa vào người-đời.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cổ nhân có câu: “Sống chết có số, phú quý do Trời”. Hết thảy những phiền não của con người phần lớn đều là vì lo được và mất, hoặc canh cánh trong mình một sự tình nào đó. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên mới là cách lựa chọn tốt nhất.